📆 تقویم کاری مجموعه دیجیتال بکس به شرح زیر می باشد

Calender2

جهت مشاهده تعطیلات رسمی می توانید به آدرس https://www.time.ir مراجعه نمایید