از طریق سرویس بررسی کشور و اپراتور آیفون را مشخص کنید و با توجه به نتایج بدست آمده سرویس مناسب را جهت آنلاک دستگاه سفارش دهید

آنلاک اپراتور آمریکا (7)

آنلاک اپراتور انگلیس (4)

آنلاک اپراتور ژاپن (4)

آنلاک اپراتور سایر کشورها (7)

آنلاک اپراتور کانادا (4)